NAKRĘCENIE I MONTAŻ FILMU PROMOCYJNEGO

OZNACZENIE SPRAWY: WNG-PBE.07.2023/007/FILM

Niniejsze ogłoszenie opublikowane jest w wyniku realizacji przez Heracles Piotr Opaliński projektu
w ramach VII konkursu grantowego w ramach projektu “Pomorski Broker Eksportowy” realizowanego
przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

Adresat oferty:

Heracles Piotr Opaliński, ul. Orańska 35 lok. U-4, 81-533 Gdynia
Oferta powinna zostać dostarczona pocztą tradycyjną na powyższy adres, decyduje data wpłynięcia.


Forma oferty:

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

– nazwę i adres Wykonawcy;
– imię i nazwisko osoby do kontaktu;
– datę sporządzenia;
– opis przedmiotu zamówienia nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w Zapytaniu;
– wartość oferty wyrażoną w PLN (cena netto oraz brutto);
– termin ważności oferty;
– podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.


Miejsce realizacji:

Nagrywanie materiału filmowego w plenerze oraz na strzelnicy zamkniętej (min. 5 pełnych dni zdjęciowych na terenie Pomorza) oraz montaż w siedzibie wykonawcy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu reklamowego, który prezentowany będzie na targach branżowych. Film ma przedstawić każdy z produktów zamawiającego (wygląd, właściwości i sposób użycia). Film nie ma być statyczny, dynamiczna akcja ma przyciągać wzrok osób odwiedzających wystawę. Film ma być niemy z dopasowaną do ujęć muzyką lub dźwiękami w tle.

W ramach zlecenia zamawiający oczekuje: przygotowania scenariusza, nakręcenie materiału
(min. 5 pełnych dni zdjęciowych, ujęcia z drona, z kamer sportowych i kamer stacjonarnych) oraz montaż zebranego materiału oraz materiału dostarczonego przez Zamawiającego. Dojazdy, zakwaterowanie w miejscu nagrywania materiału filmowego są po stronie Wykonawcy.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Film promocyjny wskazany w opisie przedmiotu zamówienia musi być gotowy w terminie do 20 lipca 2023, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

O realizację zamówienia może ubiegać się oferent, który posiada doświadczenie w zakresie realizacji usług objętych zamówienia a w szczególności:

  1. a) Dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia wskazanego
    w zapytaniu;
  2. b) Posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w nagrywaniu i montażu filmów promocyjnych.
Select your currency